IMPORTANT DATES


Start of Online Registration: 01.01.2017

Start of Abstract Submission: 01.03.2017

Deadline of Abstract Submission: 01.09.2017

Abstract Expertise: 01.12.2017

Deadline of Article Submission: 01.03.2018

Article Expertise: 01.05.2018


Information partners

mei     rim-logo-web     gorny-jurnal

obogashenie-rud-jurnal     cvetniye-metally     ugol-jurnal

globus-geologiya-biznes     info-mayn     web_roninfo